Wetten en regelgeving

Op het land gelden wetten en regels waar Rijkswaterstaat veel mee te maken heeft. Wetten die u en uw leefomgeving moeten beschermen. Wetten die het voor Rijkswaterstaat mogelijk maken noodzakelijke projecten uit te voeren. Wetten die de uitvoering van die projecten in goede banen moeten leiden en wetten die het drukke verkeer in Nederland veilig moeten houden.

Voor de aanleg van een weg moet Rijkswaterstaat zich bijvoorbeeld houden aan de Tracéwet en de daaruit voortvloeiende Tracé-/m.e.r.-procedure. Ook de Wet geluidhinder speelt een belangrijke rol bij de aanleg of verbreding van een snelweg, net als de Wet luchtkwiteitseisen.

In sommige gevallen moet er voor de aanleg van een nieuwe weg grond aangekocht worden. Het komt dan voor dat Rijkswaterstaat en de grondeigenaar het niet met elkaar eens worden. In het uiterste geval kan Rijkswaterstaat zich dan beroepen op de Onteigeningswet, zodat een weg toch kan worden aangelegd.

Als werkzaamheden aan of rond de weg nadelige gevolgen hebben voor omwonenden of bedrijven dan kunt u in sommige gevallen een beroep doen op Nadeelcompensatie. Als gebruiker van die snelweg heeft u te maken met de verkeersregels, die de veiligheid en doorstroming van verkeer moeten waarborgen.